ประชุมเชิงปฏิบัติการครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สพป.ขอนแก่น เขต 2

      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 มีนโยบายสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนนโยบายห้องเรียนและนักเรียนเพื่อให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จึงจัดประชุม ระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบ PLC การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุม ICT